Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2019 r. do 13.07.2022 r.

Gmina Pakość ogłasza przetarg

 • Adres: 88-170 Pakość, ul. Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5666073 (74), 5666089 , fax. 525 666 075
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakość
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 525 666 075
  REGON: 92350783000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość w okresie od 14.07.2019 r. do 13.07.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). 2. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pakości, ul. Szkolna 3, 88-170 Pakość 4. Szkoła Podstawowa w Pakości, ul. Błonie 2, 88-170 Pakość 5. Szkoła Podstawowa w Pakości, ul. Szkolna 44, 88-170 Pakość 6. Zespól placówek oświatowych w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość 7. Budynek byłej szkoły podstawowej w Radłowie, Radłowo, 88-170 Pakość 8. Budynek byłej szkoły podstawowej we Wielowsi, Wielowieś, 88-170 Pakość 9. Budynek byłego przedszkola, ul. Św. Jana 14, 88-170 Pakość 10. Świetlica Wiejska, Ludwiniec, 88-170 Pakość 11. Świetlica Wiejska, Rycerzewo, 88-170 Pakość 12. Centrum Informacji Turystycznej, ul. Barcińska 11, 88-170 Pakość 13. Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. św. Jana 12, 88-170 Pakość 14. Świetlica Wiejska, Wielowieś, 88-170 Pakość. 15. Targowisko Miejskie w Pakości, ul. Św. Jana, 88-170 Pakość. 16. Przedszkole Miejskie w Pakości, ul. Błonie 2, 88-170 Pakość 3. Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków i budowli oraz miejsca na terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie lub ubezpieczony prowadzi swoją działalność. 4. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający i jego jednostki organizacyjne nie były zobowiązane do pokrywania straty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.). 2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego Eurobrokers sp. z o.o., na jego wniosek, informacji na temat likwidacji szkód Zamawiającego. Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie „Program ubezpieczenia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja) 1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3) Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie na wezwanie Zamawiającego musi złożyć odrębnie dokumenty określone w pkt 8.4. 6. Wykonawcy zagraniczni Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w postępowania może żądać tylko takich dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w prawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach