Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 roku

Gmina Kruszwica ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 515 010 , fax. 523 516 021
 • Data zamieszczenia: 2020-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszwica
  ul. Nadgoplańska 4
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 515 010, fax. 523 516 021
  REGON: 92350777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kruszwica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). 2. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia Zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Gmina Kruszwica, 88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, NIP: 5662751234, Regon: 092350777, 2. Zespół Oświaty i Wychowania, 88-150 Kruszwica, ul. Rybacka 20, NIP: 5561598486, Regon: 001112801, 3. Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Kujawska 22, NIP: 5562765041, Regon: 365041453, 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Jana Kasprowicza 7, NIP: 5562752452, Regon: 341314600, 5. Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim, 88-150 Kruszwica, Sławsk Wielki 77, NIP: 5562365838, Regon: 001155489, 6. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej, 88-153 Kruszwica, Wola Wapowska 6A , NIP: 5562365790, Regon: 001155503, 7. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach, 88-150 Kruszwica, Polanowice 27, NIP: 5562365614, Regon: 001155495, 8. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach, 88-121 Chełmce, Chełmce 51, NIP: 5562365495, Regon: 001155526, 9. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie, 88-153 Kruszwica, Rusinowo 23, NIP: 5562369380, Regon: 001155510, 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Rybacka 20, NIP: 5562360574, Regon: 092554132, 11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Rynek 22, NIP: 5562755120, Regon: 341512026, 12. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Rybacka 22, NIP: 5562635143, Regon: 340316263, 13. Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Poznańska 17, NIP: 5562657400, Regon: 340444216. 3. Miejsca ubezpieczenia: Teren Gminy Kruszwicy, wszystkie miejsca prowadzenia działalności i posiadania mienia (obecne i przyszłe); dla sprzętu elektronicznego przenośnego teren Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami; dla wartości pieniężnych podczas transportu terenie Rzeczypospolitej Polskiej 4. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby zamawiający i jego jednostki organizacyjne nie były zobowiązane do pokrywania straty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895). 2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego Eurobrokers sp. z o.o., na jego wniosek, informacji na temat likwidacji szkód Zamawiającego. Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie „Program ubezpieczenia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895), tzn. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895), tzn. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach