Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i OC Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU
  pl. Polski 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000275814
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i OC Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie mienia i OC Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części:Zakres ubezpieczenia:- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk,- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia właściwego organunaprowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalnościubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o spełnieniuwarunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach