Przetargi.pl
"UBEZPIECZENIE MIENIA I INTERESÓW GMINY DZIAŁDOWO”

GMINA DZIAŁDOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (23) 697 07 00 , fax. (23) 697 07 01
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIAŁDOWO
  ul. Księżodworska 10
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (23) 697 07 00, fax. (23) 697 07 01
  REGON: 130378025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzialdowo.ug.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "UBEZPIECZENIE MIENIA I INTERESÓW GMINY DZIAŁDOWO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie interesów Gminy Działdowo. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Część I Zamówienia obejmuje Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 – Program Ubezpieczenia.Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie interesów Gminy Działdowo. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Część II Zamówienia obejmuje Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej księgowych i osób wykonujących obsługę płac oraz ochrony prawnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 – Program Ubezpieczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 Ustawy, Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach