Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Gmina Nidzica ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 625 07 10 , fax. 089 625 07 11
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nidzica
  Plac Wolności 1 1
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 625 07 10, fax. 089 625 07 11
  REGON: 51074364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NIDZICA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2)ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3)ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia 4)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego o niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń Załącznik nr 4:Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych. Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. Załącznik nr 7: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik nr 7a: Wykaz pozostałych budynków Załącznik nr 8: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania) 3. Postępowanie przygotowane jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie ją realizował. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 4. W załączniku nr 1, do SIWZ został przedstawiony majątek stanu na dzień 26.08.2011 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.01.2012 r. mienia wg stanu na dzień 31.12.2011 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Wielkość zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej < od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665151004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach