Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury

Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2476965 , fax. 041 2476610
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
  ul. Iłżecka 37 37
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2476965, fax. 041 2476610
  REGON: 29101853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.ostrowiecki.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Objęcie ochroną ubezpieczeniową Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury w zakresie: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - ubezpieczenia sprzętu od wszystkich ryzyk - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenia komunikacyjnego Szczegółowy zakres usługi i sposób wykonania zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ, Umowa stanowiąca załącznik Nr 13 do SIWZ oraz poniższe załączniki do SIWZ: Załącznik nr 2 - wykaz i dodatkowe informacje jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 3 - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z sumami ubezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 4 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wraz z sumami ubezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 5 - opis konstrukcji i zabezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 6 - dotychczasowy przebieg ubezpieczenia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu elektronicznego ryzyka jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 8 - wykaz pojazdów jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego; Załącznik nr 9 - wykaz obiektów drogowych; Załącznik nr 10 - wykaz obiektów mostowych; Załącznik nr 11 - wzór kwestionariusza ofertowego wraz z oświadczeniami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Możliwość zapłaty składki w dwóch ratach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.ostrowiecki.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach