Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostródzkiego

Powiat Ostródzki ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostródzki
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510742445
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.ostroda.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostródzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku i osób Powiatu Ostródzkiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych wyrokiem sądu do wykonywania prac, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.Przedmiotem zamówienia (umowy) jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostródzkiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.5.1.3. Część III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostródzkiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach