Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Powiat Aleksandrowski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (54) 282 79 00 , fax. (54) 282 79 28
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Aleksandrowski
  ul. Słowackiego 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (54) 282 79 00, fax. (54) 282 79 28
  REGON: 91086647100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 4) ubezpieczenie NNW dla podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Aleksandrowskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance Część III: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo- Opiekuńczego w Raciążku. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zawiązku z prowadzoną działalnością, posiadanym i użytkowanym mieniem Część IV: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej. 2.Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. 3.Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1,1a, 1b, 1c, 1d i 1e, tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 4.W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 5.Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 6.Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 7.Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 z późn. zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga posiadania przez wykonawcę zezwolenia lub statusu członkowskiego w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty.2.Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy).3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach