Przetargi.pl
Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Harasiuki

Gmina Harasiuki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-413 Harasiuki, Harasiuki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 791 306 , fax. 158 791 306
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Harasiuki
  Harasiuki 112 A
  37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie
  tel. 158 791 306, fax. 158 791 306
  REGON: 83040937600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.harasiuki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Harasiuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki . Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 3.1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje: • ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: - od kradzieży z włamaniem i rabunku, - przedmiotów szklanych od stłuczenia, • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3.1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta. 6) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance 3.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Harasiuki. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części zamówienia. 3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia. 3.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 3.1.2 i opisanych w załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne okresy ubezpieczenia, gdzie data początkowa okresu ubezpieczenia będzie mieścić się w okresie wykonywania zamówienia. 3.5. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.6. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie. 3.7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 3.8. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę. 3.8.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka”; Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki”, dotyczący części I zamówienia; Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Harasiuki”, dotyczący części II zamówienia; Załącznik 1c: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OPS Gminy Harasiuki”, dotyczący części III zamówienia. Załącznik nr 1d: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, wykaz zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych, wykaz pojazdów, dotyczy cz. I, II. Zakładki nr 1, 2, 3, 4. Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych; Załącznik nr 5 – Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne; W załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg stanu na dzień 20.07.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 16.09.2019 r. mienia wg stanu na dzień 20.07.2019 r., w tym nowo zakupionego i wcześniej nie wykazanego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotowym zamówieniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach