Przetargi.pl
Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”

Gmina Suchy Las ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8926250 , fax. 61 8125212
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchy Las
  ul. Szkolna 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8926250, fax. 61 8125212
  REGON: 54933500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchylas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las””. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk podstawowych określony został w Części II, pkt I - IV SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk dodatkowych określony został w Części II, pkt V SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o których mowa w art.. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 381).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „OFERTA" (Załącznik nr 1 do SIWZ IDW) wraz z Wyszczególnieniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ IDW) oraz Wyszczególnieniem zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SIWZ IDW). 2. Wraz z ofertą opisaną w pkt 1 powinny być złożone: 1) OŚWIADCZENIE wymagane postanowieniami dz. VIII pkt 2 IDW; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570 z późn.zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach