Przetargi.pl
Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2021-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od wszystkich ryzyk – OPCJA, - Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od awarii technicznych - OPCJA; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ: - Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera zapisy obligatoryjne zawarte w poszczególnego rodzaju ubezpieczeniach wraz z pozostałymi danymi do oceny ryzyka; - Załącznik nr 6 – zaświadczenie o szkodowości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach