Przetargi.pl
Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn

Gmina i Miasto Stawiszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-820 Stawiszyn, Szosa Pleszewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 528 079, , fax. 627 528 097
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Stawiszyn
  Szosa Pleszewska 3
  62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 528 079, , fax. 627 528 097
  REGON: 52944000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: 1.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 1.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy i Miasta Stawiszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) ubezpieczenie Zielona Karta. 1.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy i Miasta Stawiszyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia na wezwanie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.1.10. W przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy. 11.1.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez pełnomocnika. Do oferty należy w takiej sytuacji załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 11.1.12. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11.1.10 i 11.1.11 powinny być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.1.7. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 11.1.8. Do oferty wykonawcy zobowiązani są załączyć oświadczenie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, będące wstępnym potwier¬dzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w „ustawie” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach