Przetargi.pl
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin - Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4800444,4800434 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4800444,4800434, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin - Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC). 1) Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych według załącznika 2. 2) Zakres ubezpieczenia zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). 3) Suma gwarancyjna: a) w przypadku szkód na osobie - ustawowa, na dzień zawarcia umowy; b) w przypadku szkód w mieniu - ustawowa, na dzień zawarcia umowy; 4) Zakres terytorialny: terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia. 5) Okres ubezpieczenia: wg załącznika 2. 2. Ubezpieczenie dobrowolne autocasco (AC+KR). 1) Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy wskazane w załączniku 2 wraz z wyposażeniem, tzn. sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, sprzętem systemu łączności wewnętrznej, a także służącym bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, a także w oznakowaniu na karoserii pojazdu tj. logo, napisy itp. 2) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w pojazdach bądź ich wyposażeniu polegające w szczególności na: a) uszkodzeniu pojazdu i jego wyposażenia w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami - pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; działania osób trzecich, w tym również włamania; b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia wskutek takich zdarzeń losowych jak: powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub zapadanie się ziemi, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; c) uszkodzeniu wnętrza pojazdu i jego wyposażenia przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej; d) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; e) uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. 3) Suma ubezpieczenia: rzeczywista wartość rynkowa pojazdów wraz z wyposażeniem oraz logo na karoserii według katalogu INFO-EXPERT - lipiec 2012 r. Sumy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zostaną zaktualizowane przed wystawieniem poszczególnych polis. 4) Wypłata odszkodowania ze zniesieniem udziału własnego w szkodach i wykupieniem amortyzacji części. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkody w ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego, elementach ciernych układu sprzęgła, elementach układu wydechowego brane jest pod uwagę zużycie eksploatacyjne. 5) Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona. 6) Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione. 7) Zakres terytorialny: Polska i inne państwa Europy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone winno być ryzyko kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 8) Okres ubezpieczenia: wg załącznika 2. 3. Ubezpieczenie dobrowolne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NW). 1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem, powstałe u kierowcy i pasażerów podczas ruchu pojazdu mechanicznego. 2) Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na osobę. 3) Zakres terytorialny: Polska i Europa. 4) Okres ubezpieczenia: wg załącznika 2. 4. Ubezpieczenie dobrowolne assistance (As) [do ubezpieczenia OC lub AC]. 1) Zakres ubezpieczenia w zakresie podstawowym do ubezpieczenia OC lub AC zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy, obejmujący co najmniej: a) organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizację oraz pokrycie kosztów holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo do miejsca zamieszkania (lub warsztatu naprawczego w pobliżu miejsca zamieszkania) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wypadku lub awarii lub użycia niewłaściwego paliwa; b) organizację i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zamieszkania tego pojazdu w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa; c) pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu; 2) Zakres terytorialny: Polska i Europa. 3) Okres ubezpieczenia: wg załącznika 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zditm.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach