Przetargi.pl
Tężnia solankowa w Parku Miejskim

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Stefana Złotnickiego 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438250229 , fax. 438250202
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438250229, fax. 438250202
  REGON: 730934424
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Tężnia solankowa w Parku Miejskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Tężnia solankowa w Parku Miejskim” na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 269 obręb 7 w Zduńskiej Woli. Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zieleni parkowej strefa ogrodu dydaktycznego, dla którego dopuszcza się sytuowanie niezbędnych obiektów kubaturowych związanych z funkcją strefy.2. Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót w oparciu o opracowaną dokumentacją projektową.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno – użytkowy zawierający wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.4. Zamawiający informuje, że zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej wraz z jej budową, przebudową.5. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności.6. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:1) dokumentacji projektowej,2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,3) Specyfikacji Warunków Zamówienia,4) obowiązujących normach,z uwzględnieniem poniższych warunków:- przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe,- materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,- wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów poszczególnych systemów,- przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.7. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.8. Na terenie Miasta Zduńska Wola obowiązuje System Zarządzania Zielenią Miejską (https://zdunskawola.pl/o-miescie/system-zarzadzania-zielenia-miejska/), którego wytyczne należy stosować podczas wykonywania robót budowlanych. 9. Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.Ciąg dalszy sekcji 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia2) Zmiana w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobui zakresu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,g) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/ technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny.2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Wniosek, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go drugiej Stronie wrazz uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.4. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami, pod rygorem nieważności.5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych,4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 zł.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust. 7 Pzp.3. Uwaga! Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4) Pzp., musi być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą.Oryginał wadium, sporządzony w postaci elektronicznej, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Miasto Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego:Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej WoliNr konta 81 9279 0007 0071 1166 2000 01206. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 Pzp.7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale XI SWZ.8. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 Pzp.9. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną o wartości minimum 200 000 złotych brutto polegającą na budowie tężni solankowej.Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach