Przetargi.pl
Testy antygenowe SARS CoV-2

Instytut Matki i Dziecka ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 32-77-240 , fax. 022 32-77-233, 32-77-305
 • Data zamieszczenia: 2021-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matki i Dziecka
  ul. Kasprzaka
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 32-77-240, fax. 022 32-77-233, 32-77-305
  REGON: 28839500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Testy antygenowe SARS CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Testy antygenowe SARS CoV-2 - 150 szt. (6 op. a' 150 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach