Przetargi.pl
Termomodernizacja stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Zbożu - ETAP I

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3894210 , fax. 52 3894220
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3894210, fax. 52 3894220
  REGON: 09235094900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Zbożu - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Zbożu - ETAP I: 1) Zakres zadania obejmuje: - roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe - 2,2 m2, - deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe - 5,0 m, - przygotowanie i montaż zbrojenia - 29,0 kg, - uzupełnienie elementów konstrukcyjnych - 2,2 m2, - rozbiórka pokrycia z papy - 303,18 m2, - obróbki przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - 17,5 mb, - krycie dachu papą termozgrzewalną - 303,18 m2. 2.3 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 7, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 8 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. Postępowaniem objęty jest zakres opisany w przedmiarze robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. 2.4. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę- (osoba do kontaktu Pani Ewa Śliwińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbożu - 666 020 613).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-sepolno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach