Przetargi.pl
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie - docieplenie ścian i stropu, instalacja c.o., elektryczna, roboty remontowe

Gmina Dygowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dygowo
  ul. Kolejowa 1 1
  78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie - docieplenie ścian i stropu, instalacja c.o., elektryczna, roboty remontowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje m. in.: a)Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi grub. 12 cm z wykonaniem izolacji membranami i tynków renowacyjnych - 99,382 m2, do zakresu wchodzą roboty niezbędne do wykonania powyższego zakresu, w szczególności rozbiórka opaski betonowej - 4,799 m3, rozebranie nawierzchni betonowej grub. 12 cm - 46,493 m2, odkopanie fundamentów i zasypanie wykopu - 104,162 m3,; zamurowanie otworów w ścianach - 0,60 m3 b)Wymianę okien piwnicznych - 12 szt. c)Montaż w istniejących oknach wywietrzników higrosterowanych - 20 kpl. d)Wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych do przedszkola - 1 szt. (drzwi wejściowe do Ośrodka Zdrowia są wymienione) e)Wymianę drzwi garażowych na bramę uchylną podnoszoną mechanicznie - 1 szt. f)Docieplenie ścian przez przyklejenie płyt styropianowych grub. 14 cm wraz z wykonaniem tynków i malowaniem g)Wykonanie opaski betonowej przy budynku szer. 50 cm i grubości 15 cm z montażem obrzeży - 28,98 m2 h)Wymiana obróbek blacharskich, w szczególności rur spustowych o śr. 15 cm z blach alucynkowej - 37 m, rynien dachowych o średnicy 15 cm z blachy alucynkowej - 26, 34 m, zbiorniczki przy rynnach - 4 szt., parapety zewnętrzne, ogniomury i pasy nadrynnowe z blachy powlekanej - 36,587 m2, i)Przełożenie instalacji odgromowej i ukrycie jej w w ociepleniu budynku j)Termomodernizacja stropu nad piwnicą k)Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania l)Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej - do zakresu wchodzi wymiana baterii umywalkowej - 1 szt.wraz z doprowadzerniem instalacji, montażem 2 szt. wodomierzy oraz robót budowlanych polegających na wykuciu bruzd i naprawie ścian., wykonanie węzła pomiarowego na c.w.u. m)Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturą, w szczególności umywalki - 4 szt., miska ustępowa z sedesem i spłuczką - 2 kpl., n)Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia, o)Wymiana nawierzchni parkingu, drogi wewnętrznej i chodnika wraz z wymiana podbudowy, krawężników i obrzeży, p)Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia i przedszkola. W pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia zakres zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast w pomieszczeniach przedszkola zakres zamówienia obejmuje wymianę opraw świetlówkowych z blachy stalowej 2x20W z kloszem z tworzyw sztucznych na oprawy IP40 20W 300 SMD LED - 3 szt., wymianę opraw świetlówkowych z blachy stalowej 2x40W z kloszem z tworzyw sztucznych na oprawy IP40 45W 600 SMD LED - 20 szt.; wymianę opraw żarowych ściennych lub sufitowych na oprawy IP65 IK09, 35W LED - 4 szt. q)Przyłącze energetyczne i wlz r)Zakres nie obejmuje instalacji solarnej, która jest wykonana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 5.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dygowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach