Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Urząd Gminy Sośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63435 Sośnie, ul. Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 393 910 , fax. 627 393 933
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sośnie
  ul. Wielkopolska 47
  63435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 393 910, fax. 627 393 933
  REGON: 54803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sosnie@sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym frezowanym gr. 20 [cm] o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,031 [W/(mK)] - ocieplenie cokołu budynku oraz ścian fundamentowych na głębokość 1,00m styropianem wodoodpornym EPS 036 o współczynniku λ = 0,036 [W/(mK)] gr. 15 [cm] 2. Wymiana stolarki okiennej - wymiana wszystkich okien na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/ (m2K)], w komplecie z nawiewnikami higrosterowanymi montowanymi fabr. Ciepły montaż okien – montaż okien poza licem ściany nośnej w grubości ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna. Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na ramę okienną. 3. Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe i stalowe o współczynnikach przenikania ciepła: dla drzwi zewn. szkoły U=1,3 [W/(m2K)]; dla drzwi technicznych do zaplecza kuchennego oraz drzwi do mieszkania U=1,3 [W/(m2K)]; dla drzwi balkonowych U=0,9 [W/(m2K)]; dla drzwi do kotłowni U=1,5 [W/(m2K)]. Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na ramę drzwiową 4. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez stropodach - stropodach wentylowany ocieplony granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(mK)] 5. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: - Strop nad kotłownią: ocieplenie stropu od spodu z wełny mineralnej gr. 13 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/(mK)] - Ściany wewnętrzne kotłowni: ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/(mK)] 6. Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania - wymiana kotła miałowego na kocioł na pelet o mocy 55 kW, demontaż istniejącej instalacji, montaż m. in. nowych grzejników (ok. 40 szt.), montaż nowych przewodów wraz z izolacją termiczną, montaż zaworów termostatycznych (ok. 40 szt.), montaż regulatorów stałej różnicy ciśnienia pod pionami, regulację hydrauliczną instalacji c.o. 7. Usprawnienie instalacji c.w.u. - montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej z recyrkulacją oraz z nowym zbiornikiem o poj. 200l. Nowa instalacja c.w.u. zasilana z nowego kotła na pellet o mocy 55 kW. Piony i rury rozprowadzające schowane w bruzdach w ścianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach