Przetargi.pl
„Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”, objętego Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Część: Instalacja gazowa.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”, objętego Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Część: Instalacja gazowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie rurociągów instalacji gazowej stalowe średnic od 20 do 40 mm – 27,00 m; - wykonanie podejść dopływowych elastycznych wraz z zaworami odcinającymi – 4 szt., - wykonanie podejścia do gazomierza wraz z zaworem odcinającym i szafką gazomierza – 1 szt.; - dwukrotne malowanie rur instalacji gazowej - 27,00 m; - przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej - 27,00 m; - wykonanie przebić otworów w ścianach – 6 szt., - osadzenie rur ochronnych dn 50 mm oraz omurowania przebić – 4 szt.; - wykonanie złącza samoodcinającego ¾ x ¾ i zabudowa zaworu zwrotnego – 1 szt.; Wykonawca wewnętrznej instalacji gazu jest zobowiązany do ustanowienia kierownika robót branży sanitarnej, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad podmiotem gospodarczym realizującym swój zakres zamówienia w ramach tej samej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, jak również do przedłożenia wszelkich wymaganych prawem dokumentów i oświadczeń umożliwiających odbiór całego przedsięwzięcia. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty przygotowawcze, montażowe, instalacyjne gazowe wraz z armaturą, podłączenia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 lit. a oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 2 projektu umowy – stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach