Przetargi.pl
Termomodernizacja i remont Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna-Majątek

Urząd Gminy w Jabłonnie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-114 Jabłonna, Majątek 22
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5610577 , fax. 081 5610065
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Jabłonnie
  Majątek 22 22
  23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
  tel. 081 5610577, fax. 081 5610065
  REGON: 00053516100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonna.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i remont Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna-Majątek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Termomodernizacja i remont Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Zakres projektowanych prac remontowych budynku Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek obejmuje: - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi EPS 70 040 gr. 12 cm metodą lekko-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, - wymiana pokrycia dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej, - wykonanie izolacji cieplnej stropu nad ostatnia kondygnacją ze styropianu gr. 18 cm, - wymiana pozostałej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV, drzwi wejściowe na aluminiowe z profilu ciepłego, - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - remont instalacji odgromowej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic z płyt styrodurowych, - wymiana rur przyłącznych i zaworów grzejnikowych w instalacji co, - remont opaski odwadniającej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.) Wadium wniesione w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa Oddział Jabłonna z dopiskiem Wadium- Termomodernizacja i remont budynku Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna-Majątek, kopię dokonania przelewu dołączyć do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w oddzielnej kopercie. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe , na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04.08.2015r. godz. 10.00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie ,nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 , pkt 5, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca, którego oferta została wybrana otrzyma zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówień publicznych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach