Przetargi.pl
Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej

Gmina i Miasto Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-650 Mirosławiec, Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Mirosławiec
  Wolności 37
  78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
  REGON: 57079150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: a)branża budowlana: wykonanie nowego wejścia do budynku połączonego z chodnikiem, montaż zadaszenia nad wejściem do budynku, rozebranie istniejących schodów zewnętrznych i zastąpienie otworu drzwiowego oknem, wykonanie nowego otworu drzwiowego do zaplecza kuchennego, ocieplenie ścian budynku z zewnątrz i wewnątrz dla ścian znajdujących się na granicy z sąsiednimi budynkami, ocieplenie dachu (z wymianą konstrukcji i pokrycia), ocieplenie stropu nad parterem (z wymianą podłogi), ocieplenie podłogi parteru (z wymianą wykładziny), wymianę okien i drzwi zewnętrznych, oddzielenie termiczne pomieszczeń na parterze (świetlica) od poddasza (magazynu), wykonanie energooszczędnego oświetlenia i ogrzewania elektrycznego, remont schodów wewnętrznych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowego komina wentylacyjnego, wykonanie wywiewki kanalizacji sanitarnej, b)branża sanitarna i elektryczna: wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza elektrycznego, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i siły.Szczegółowy przedmiot zamówienia określają załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.1. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.6. ppkt 2, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1.). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach