Przetargi.pl
Termomodernizacja dwóch budynków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 782 102 , fax. 833 782 039
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 833 782 102, fax. 833 782 039
  REGON: 30237753000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dwóch budynków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie składa się z dwóch części (zadań), a jego przedmiotem jest Termomodernizacja dwóch budynków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice” polegające na realizacji niżej wymienionych zadań: Część 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wisznicach. Część 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Horodyszczu. 2. Część 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wisznicach. 2.1. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne 2.2. Zakres rzeczowy zamówienia: Zakres prac obejmuje montaż pompy ciepła o mocy 80kW wraz z wykonaniem szesnastu odwiertów, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji, wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. 3. Część 2 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Horodyszczu. 3.1. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45443000-4 Roboty elewacyjne 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 3.2. Zakres rzeczowy zamówienia: Zakres prac obejmuje docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej, docieplenie stropu wełną, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej, wymianę grzejników, wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,68 kWp. 4. Szczegółowe zakresy robót dla Części 1 jak i Części 2 opisane są w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacjach projektowych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót), przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz warunkami określonymi w projekcie umowy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: a) europejskie aprobaty techniczne; b) wspólne specyfikacje techniczne; c) normy międzynarodowe; d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz w/w aprobat, specyfikacji, norm i systemów, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. 6. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub aprobatami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 7. Jeśli w SIWZ lub załącznikach wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się rozwiązania i wyroby równoważne zgodne ze standardami jakościowymi, danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Za rozwiązanie równoważne tj. zgodne z w/w standardami jakościowymi, danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji rozumie się rozwiązanie takie same lub wyższe niż opisane w w/w dokumentacji. 8. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót), przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz warunkami określonymi w projekcie umowy. 9. Okres gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 10. Okres rękojmi za wady na wykonany cały przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 11. Wymagania dotyczące umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zawarte są we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ. 12. Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług, robót budowlanych i dostaw objętych przedmiotem zamówienia określają wzory umów, stanowiących Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ, które są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 13. Zamawiający informuje, że do projektów budowlanych na obydwa budynki posiada: 1) decyzję o pozwoleniu na budowę nr BP/444/19 z dnia 26 lipca 2019 r. – budynek UG Wisznice, 2) zgłoszenie robót budowlanych z dnia 28 marca 2019 r. – budynek SP w Horodyszczu. 14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. 15. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani Tomasz Gębka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach