Przetargi.pl
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6 - ETAP I

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4785302 , fax. 032 4785350
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  Al. Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4785302, fax. 032 4785350
  REGON: 00052368990927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6. Obiekt jest zlokalizowany na działce nr 161. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe niezbędne do wykonania przed termomodernizacja obiektu. 2. Roboty dekarskie. 3. Roboty termoizolacyjne: - ocieplenie stropodachu wdmuchiwaniem materiału termoizolacyjnego, - ocieplenie ścian nadziemia, - wymiana parapetów okiennych, - wymiana części stolarki okiennej, - montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach, - montaż rynien i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich, - montaż instalacji odgromowej, - ocieplenie tarasu na piętrze z montażem sufitów w pomieszczeniach pod tarasem oraz odtworzeniem nawierzchni tarasu, - inne, drobne roboty towarzyszące. 4. Dostawa i montaż tablic szklanych na elewacji frontowej. 5. Roboty instalacyjne elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach