Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach

URZĄD GMINY PAWŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: URZĄD GMINY PAWŁOWICE
  ul. Zjednoczenia 60
  43-250 Pawłowice, woj. śląskie
  REGON: 000542764
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Zakres prac obejmuje:a) zerwanie starych warstw i przygotowaniu powierzchni pod wykonanie docieplenia,b) zerwanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej,c) wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami i roletami elektrycznymi,d) wymianie stolarki drzwiowej,e) rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika i opaski przy budynku,f) roboty ziemne, izolacja i docieplenie ścian fundamentowych,g) wykonanie docieplenia ścian z obróbkami i dylatacjami,h) remont pokrycia zadaszeń z gontów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł wniesione wg SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty z zakresu budowy, przebudowy wraz z termomodernizacją budynków lub termomodernizacji każda o wartości minimum 300.000,00 zł brutto,2) skieruje do realizacji zamówienia:a) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi - kierownik budowy,W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1725).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach