Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”

Gmina Brzeźnio ogłasza przetarg

 • Adres: 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8203026, 043 8203024 , fax. 438 203 671
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnio
  ul. Wspólna 44
  98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie
  tel. 043 8203026, 043 8203024, fax. 438 203 671
  REGON: 73093443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części: 1) Część 1 przedmiotu zamówienia - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża budowlana: • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem oraz wełną mineralną, • docieplenie ościeży stolarki okiennej i drzwiowej styropianem, • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem ekstrudowanym oraz wełną mineralną, • wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy, • docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie styropianu laminowanego papą, • docieplenie stropu zewnętrznego (nad wejściem głównym) styropianem, • wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, • wymiana stolarki drzwiowej typowanej do wymiany na drzwi, • zamurowanie nieużytkowanego otworu drzwiowego w poziomie I piętra w elewacji północno-wschodniej, • likwidacja barierki w obrębie balkonu w elewacji północno-wschodniej, • wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach, • wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, • wymiana rynien i rur spustowych, • demontaż krat zewnętrznych w poziomie parteru oraz I piętra, • oczyszczenie i malowanie barierek metalowych oraz krat zewnętrznych na oknach w pomieszczeniach piwnic, • wykonanie opaski/utwardzenia z kostki betonowej, • wykonanie nowych wylewek betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wymianą obróbek blacharskich w obrębie balkonów, • wykonanie wylewek betonowych na schodach zewnętrznych w elewacji północno-wschodniej, oraz w elewacji południowo-wschodniej, • odtworzenie schodów zewnętrznych (wejściowych) i wykonanie jako betonowe/z kostki betonowej, • skucie odparzonych tynków kominów, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, malowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich czapek betonowych (w przypadku braku czapek betonowych również ich wykonanie), Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych zamontowany na elewacji frontowej klimatyzator zostanie przeniesiony przez firmę Orange na dach obiektu, w związku z powyższym niezbędna jest współpraca firm w w/w zakresie. Ostateczny dobór kolorystyki m.in. elewacji, kostki brukowej, obrzeży należy przed wbudowaniem uzgodnić z Zamawiającym. Podczas realizacji prac związanych z odtworzeniem istniejących głównych schodów wejściowych opór betonowy z betonu szczelnego W8 należy zastąpić oporem betonowym wykonanym z ryflowanego obrzeża betonowego (palisadowego). Ofertę należy sporządzić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej; zestawienie w załączeniu. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisów zobowiązujących organy administracji publicznej do stosowania podczas prac termomodernizacyjnych wymagań określonych w załączniku nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.1065) należy dostosować parametry energetyczne przebudowywanych przegród zewnętrznych – współczynniki przenikania ciepła dachów, stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych do wartości określonych w w/w załączniku. Z uwagi na powyższe, przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu robót należy przyjąć poniższe parametry materiałowe: - docieplenie części ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,036 gr.14cm, - docieplenie części ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,036 gr.14cm, - docieplenie części ościeży stolarki okiennej i drzwiowej (w miejscu zastosowania na ścianie styropianu) styropianem o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,036 gr.3 cm, - docieplenie części ościeży stolarki okiennej i drzwiowej (w miejscu zastosowania na ścianie wełny mineralnej) wełny mineralnej o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,036 gr.3 cm, - docieplenie części ścian zewnętrznych piwnic (ponad gruntem, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031 gr.12cm, - docieplenie części ścian piwnic (poniżej gruntu, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) styropianem ekstrudowanym o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031 gr.12cm, - docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych piwnic (poniżej oraz powyżej gruntu, zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) styropianem ekstrudowanym o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031 gr.12cm, - docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie styropianu laminowanego papą o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031 gr.15cm, - docieplenie/wyprofilowanie stropodachu poprzez ułożenie dachowych kształtek spadkowych ze styropianu o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031, - docieplenie stropu zewnętrznego (nad wejściem głównym) wełną mineralną o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,031 gr.18cm, - wymiana części stolarki okiennej w poziomie piwnic (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu), na okna aluminiowe EI30 o całkowitym współczynniku przenikania ciepła 0,9W/m2K - wymiana części stolarki okiennej w poziomie piwnic (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) na okna PCV o całkowitym współczynniku przenikania ciepła 0,9W/m2K, - wymiana stolarki drzwiowej typowanej do wymiany (zgodnie z częścią rysunkową projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu) na drzwi o całkowitym współczynniku przenikania ciepła 1,3W/m2K. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży budowlanej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. 2) część 2 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna: • wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, • wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych, montaż oświetlenia awaryjnego na korytarzach (nie przewiduje się wymiany całości instalacji okablowania – tylko do zwiększonej ilości opraw), • demontaż istniejącej oraz montaż nowej instalacji odgromowej, • wykonanie pomiarów elektrycznych, W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży elektrycznej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Część prac należy wykonać przed dociepleniem ścian zewnętrznych (w uzgodnieniu z Wykonawcą części 1 przedmiotu zamówienia - branży budowlanej). 3) część 3 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża sanitarna: • wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem olejowym – demontaż istniejących grzejników z podejściami, pionów prowadzonych w bruzdach, przewodów odpowietrzających prowadzonych na ścianach na piętrze oraz przewodów rozprowadzających prowadzonych na ścianach w piwnicach, wykonanie nowych pionów oraz podejść do grzejników z rur PERT/AL/PERT, wykonanie głównych przewodów rozprowadzających pod sufitem w piwnicy z rur stalowych, demontaż istniejącego kotła oraz montaż nowego kotła opalanego olejem opałowy z licznikiem ciepła (systemem monitorowania), • uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, • wyczyszczenie istniejących zbiorników (2 szt.) na olej opałowy o łącznej poj. 4 400l. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży sanitarnej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Ważne: W dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” zaprojektowano wymianę istniejącego kotła olejowego VIESSMANN Paromat Simplex o mocy 105 kW na kocioł olejowy BUDERUS typ Logan G215 70 kW. Jednak w związku z wejściem w życie rozporządzenia ErP nr 622/2009/UE, dopuszczającego do stosowania w praktyce jedynie kotły kondensacyjne, koniecznym jest zamiana zaprojektowanego kotła olejowego na kocioł olejowy kondensacyjny o mocy min. 67 kW (70/50℃), np. firmy VIESSMANN Vitorondens 200-T 80 kW. Wyjaśnienie projektanta w załączeniu. Szczegółowe parametry kotła obecnie zaproponowanego przez projektanta znajdują się w zał. Nr 10 do SIWZ tabela równoważności. 4) część 4 przedmiotu zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” - branża elektryczna – instalacje fotowoltaiczne Przedmiotem zamówienia jest budowa układu fotowoltaicznego na dachu budynku o łącznej mocy zainstalowanej 9,8 - 9,9 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD. Zakres prac instalacyjnych obejmuje: • montaż konstrukcji pod moduły PV, • montaż modułów PV na konstrukcji, • ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej, • montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej i monitoringu instalacji, • montaż inwentera PV, • weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych), • dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, • wykonanie przyłączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziomieniem ograniczników przepięć, • wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, • uruchomienie układu i regulacje Zastosowane urządzenia tj. falownik-inwerter, optymalizator, muszą być dostosowane do urządzeń stosowanych przez PGE – nie mogą zakłócać ich pracy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dla każdego montowanego panelu fotowoltaicznego (ze wskazaniem jego numeru fabrycznego) Flash Test Report (FTR) - raport ukazujący rzeczywiste parametry, jakie uzyskuje panel fotowoltaiczny w warunkach standardowych tj. w warunkach STC. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu. Zakres prac budowlanych obejmuje: • wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, • zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, • wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, • uszczelnienie przepustów. Wymagania dotyczące monitoringu pracy instalacji (licznika energii wyprodukowanej) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu monitorującego pracę instalacji PV, który będzie zintegrowany z inwenterem. System musi dawać możliwość odczytu on-line aktualnej produkcji na portalu internetowym. Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych podczas pracy inwentera powinna być w języku polskim. Konieczność zapewnienia łącza internetowego należy do Zamawiającego. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, np. możliwości pracy instalacji realizowane za pomocą funkcji inwentera. Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowania wniosku zgłoszenia instalacji wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenia wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego. Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych. Szkolenie Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, awarii, bieżącej konserwacji). Serwis W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu technicznego wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż rok od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz bezpłatnych przeglądów technicznych wymaganych przez producentów urządzeń wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznych. Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien obejmować sprawdzenie jakości montażu, sprawdzenie i weryfikacje głównych parametrów pracy urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. Czas realizacji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Ważne: Do projektu budowlanego „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” – fotowoltaika sporządzono Rewizję montażu układu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu którą należy uwzględnić sporządzając ofertę. Proponowana instalacja fotowoltaiczna w 2017 roku oparta była na popularnych w tamtych latach panelach polikrystalicznych o mocy 280W. Postęp technologiczny w ostatnich latach opracował panele fotowoltaiczne monokrystaliczne wykazujące się lepszymi parametrami elektrycznymi i wytrzymałościowymi oraz dłuższą żywotnością. Osiągnięcia techniczne układów fotowoltaicznych pozwalają na osiągnięcie zakładanych parametrów przez mniejszą ilość paneli. Równocześnie zmieniły się przepisy o ochronie pożarowej w związku z instalacjami układów fotowoltaicznych na dachu. Układy fotowoltaiczne powinny być wyposażone w układy redukujące napięcie do bezpiecznego każdego modułu podczas wyłączenia inwentera – falownika np. w razie pożaru. Ustawodawca narzuca też obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymogami ochrony pożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zaistniałej mocy większej niż 6,5 kW przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Proponowane zmiany w stosunku do przedłożonego projektu polegają na: - zmianie zastosowanych paneli fotowoltaicznych na monokrystaliczne o mocy 310W każdy - zmiana ułożenia paneli ze względu na ich ilość - zamontowanie do każdego panelu modułu optymalizatora - zmiana inwentera – falownika na pozwalającego obsługiwać optymalizatory - uzgodnienie rozwiązania z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych. Projektowana moc znamionowa paneli fotowoltaicznych 310 W/ 1 szt – dopuszcza się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wyższej mocy znamionowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości i dostosowaniu pozostałych elementów instalacji (falownika/inwertera, optymalizatora, konstrukcji nośnej oraz rozmieszczenia paneli). Łączna moc zainstalowana urządzeń to 9,8 ÷ 9,9kW. W celu kompleksowej realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu” Wykonawca branży elektrycznej zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami pozostałych branż. Ważne: Na etapie wykonawstwa ocieplenia dachu należy przygotować elementy montażowe do montażu wybranej konstrukcji nośnej paneli fotowoltaicznych. Przed montażem instalacji fotowoltaicznych należy poinformować przedstawiciela wykonawcy branży budowlanej w celu umożliwienia jego obecności podczas realizacji prac. 2.2. Zapisy wspólne dla wszystkich czterech części przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania osób o których mowa w art. 29 ust. 3 a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy i niniejszej siwz. 2) Szczegółowe opisy przedmiotów zamówień przedstawione zostały w dokumentacjach projektowych. Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi na wykonane roboty (materiały, robociznę, urządzenia) i wady wbudowanych materiałów – co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4) Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej placu budowy – zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 5) Wykonawca, w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie Urzędu Gminy Brzeźnio, zobowiązany jest prowadzić prace budowlane, dowozić i składować materiały w sposób nie kolidujący z funkcjonującym urzędem, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie ograniczać funkcjonowania obiektu. Ponadto zobowiązany jest zapewnić określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom przebywającym w obiekcie, a w szczególności personelowi i interesantom. Zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający dojście i dojazd do obiektu. 6) Wykonawca dla celów zapewnienia bezpieczeństwa zobowiązany jest do wykonania odpowiednich zabezpieczeń, zadaszeń itp. 7) W szczególnych przypadkach, gdy roboty budowlane mogłyby zakłócać pracę placówki Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 5 dni przed datą prac, poinformować Zamawiającego o takiej możliwości. Strony wówczas ustalą termin/sposób prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania urzędu. 8) Materiały z remontu: - z demontażu instalacji c.o. (kocioł, grzejniki, orurowanie) oraz obróbki blacharskie, rynny spustowe, kraty zewnętrzne, barierki, drzwi metalowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - część opraw oświetleniowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu, a pozostałe zagospodaruje we własnym zakresie. - okna, pokrycie dachu, gruz, itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 10) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy punktów granicznych ponosi wykonawca (jeśli dotyczy). 11) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg oraz terenów utwardzonych i nieutwardzonych prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. 12) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 14) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i załączonym do umowy kosztorysem ofertowym z materiałów własnych, posiadających aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich wbudowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Materiały, urządzenia itp. będą fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych. 15) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 16) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz wynikłych w trakcie realizacji prac m.in. w zakresie sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp. 17) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p-poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 18) Podczas realizacji prac w pomieszczeniach urzędu Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiających każdorazowego wejścia do pomieszczeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, wyposażenie i dokumentacje znajdujące się w pomieszczeniach urzędu. W przypadku utraty dokumentów, czy wypływu danych z winy Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 19) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót, w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, itp. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia. 20) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: - bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, - utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, - ochronę ppoż. placu budowy, - ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, - wykonanie i utrzymanie na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, zabezpieczeń, - odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy, terenów prywatnych, koszty organizacji ruchu, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp. – jeśli zajdzie taka potrzeba, - niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych. 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót. 22) W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania. 3. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej/tabeli równoważności. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w tabeli równoważności (załącznik nr 10 do siwz) Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli „Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych" i złożone wraz z ofertą – załącznik nr 11 do SIWZ. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie badania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W sytuacji zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe, bądź użytkowe tych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów, rzeczoznawców, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części 1 przedmiotu zamówienia: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. dla części 2 przedmiotu zamówienia: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. dla części 3 przedmiotu zamówienia: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. dla części 4 przedmiotu zamówienia: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, poświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części przedmiotu zamówienia, a przedkłada jedną gwarancję ubezpieczeniową wówczas zobowiązany jest w dokumencie tym zaznaczyć jaka kwota dotyczy której części przedmiotu zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla części 1, części 2, części 3 i części 4 przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę lub kserokopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej); Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; - informacja o obowiązku podatkowym u Zamawiającego – załącznik nr 4 do siwz; - wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami – załącznik nr 5 do siwz; - dokument/-y potwierdzający/-e wniesienie wadium; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; - wykazu materiałów i urządzeń równoważnych – załącznik nr 11 do siwz; - zobowiązanie podmiotu do oddania kapitału – załącznik nr 12 do siwz; - oświadczenie RODO – załącznik nr 14 do siwz;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach