Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Gmina Hyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne 103
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2295002
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hyżne
  Hyżne 103 103
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 017 2295002
  REGON: 69058208000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://hyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: - izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej - izolacje przeciwwilgociowe z foli PCV szerokiej - izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - wykonanie wylewki cementowej - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - licowanie ścian - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - obróbki blacharskie - demontaż i ponowny montaż obróbek z tworzyw sztucznych Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót dołączony do SIWZ. Z tytułu wykonanych robót i zastosowanych materiałów wymagane jest udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ (projekt umowy). Załącznik ten stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz innych postanowień nie ujętych w ust. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://hyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach