Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343707100 , fax. +48343707170
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. +48343707100, fax. +48343707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie. 1.1. Zakres robót obejmuje: 1) Budynek główny: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe budowlane; b) docieplenie strychu na stropie, wymiana papy, obróbki kominów; c) wymiana rynien i rur spustowych, nowe obróbki blacharskie; d) docieplenie ścian, wykonanie elewacji; e) wykonanie nowych zadaszeń przy wejściach zewnętrznych, remont wejść, schodów, murków; f) wykonanie opaski wokół budynku; g) wymiana drzwi bocznych, drzwi do piwnic; h) instalacja odgromowa; i) podświetlenie obiektu. 2) Łącznik: a) docieplenie dachu styropapą; b) renowacja ogrodzenia i murków na dachu; c) wymiana okien na otwierane; c) docieplenie ścian; e) wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich; f) instalacja odgromowa. 3) Sala Gimnastyczna: a) wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę; b) docieplenie dachu, docieplenie ścian; c) wymiana okien; d) wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich; e) instalacja odgromowa. 4) Remont istniejących nawierzchni przy budynku szkoły: chodniki, droga dojazdowa, plac szkolny – ok. 867 m2. 5) Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce 79 obręb 340 ok 565 m2. UWAGI: 1) Zdemontowany złom metalowy wykonawca pozostawia użytkownikowi. 2)Wymaga się, żeby uciążliwe roboty budowlane były prowadzone w szkole poza godzinami zajęć lekcyjnych, tj. w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Zadanie majątkowe realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach