Przetargi.pl
"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie".

Powiat Węgorzewski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, 3 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87-427-76-00, , fax. 87-427-76-05
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Węgorzewski
  3 Maja 17B
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87-427-76-00, , fax. 87-427-76-05
  REGON: 51963459100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegorzewski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie”. Budynek o ilości kondygnacji - 3 wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne - cegła żerańska obudowana cegłą silikatową. Stropodach wentylowany żelbetowy wykonany z płyt kanałowych. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji: • Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i tynk metoda lekka-mokra. W ramach docieplenia należy uwzględnić obróbki ościeży, wymiana parapetów i obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych oraz wykonanie kostki brukowej przy fundamencie, • Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej. W ramach docieplenia należy uwzględnić położenie na dachu 2 warstw papy termozgrzewalnej i zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w stropodachu, • Naprawa gzymsu pod pasem podrynnowym, • Wymiana krat w oknach, • Wykonanie oświetlenia solarnego typu LED na elewacji budynku Starostwa poprzez: - montaż opraw oświetleniowych – szt. 3, - montaż paneli fotowolatniczych – szt. 3, - montaż aparatów elektrycznych i tablic rozdzielczych – szt. 3, - montaż akumulatora bezobsługowego – szt. 3, Szczegółowy zakres ww. prac do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do siwz. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji: 1) w roku 2018 r. – minimalny zakres robót do wykonania: - ocieplenie ścian szczytowych budynku metodą lekko – mokrą warstwą styropianu i wykonanie warstwy tynkarskiej silikatowej zbrojonej tkaniną szklaną, z zastrzeżeniem że wartość robót budowlanych do wykonania w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty brutto – 80.000,00 zł. 2) w roku 2019 r. - pozostały zakres robót budowlanych do wykonania określony w przedmiocie zamówienia. 3) Płatność za wykonane roboty budowlane zostanie dokonana w dwóch częściach: a) w roku 2018 - po wykonaniu I etapu robót na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zgodnie z pkt 4.1. siwz b) w roku 2019 - po wykonaniu całego zakresu robót na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie z pkt 4.2. siwz Załączone do siwz przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla wykonawcy, który w celu opracowania oferty winie opracować własny przedmiar robót opierając się na dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust. 1-6 ustawy PZP). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ). Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach