Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 17-19

Miasto Mysłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, Partyzantów 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mysłowice
  Partyzantów 21
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  REGON: 271570799
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 17-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej numer 17-19:1) Roboty budowlane będą polegały w szczególności na termomodernizacji budynku, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian i fundamentów,2) Obiekt, w którym będą wykonywane prace to budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w 1936 roku, zlokalizowany przy ul. Robotniczej numer 17-19 w Mysłowicach. 3) Prace będą wykonywane w zamieszkałym obiekcie (69 lokali mieszkalnych) i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania mieszkańców obiektu.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach