Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie .

Wójt Gminy Haczów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-213 Haczów, Haczów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 391 002 , fax. 134 391 696
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Haczów
  Haczów 573
  36-213 Haczów, woj. podkarpackie
  tel. 134 391 002, fax. 134 391 696
  REGON: 37044020600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.haczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie ”. Charakterystyka robót. W zakres robót do wykonania wchodzą: 1) Wymiana stolarki drzwiowej - 1 szt. 2) Docieplenie ścian budynku styropianem : 493,64 m2 3) Docieplenie ościeży – 67,22 m2 4) Docieplenie kominów: 29,62 m2 5) Obłożenie schodów płytkami : 23,30 m2 6) Obłożenie balkonów płytkami : 10,74 m2 7) Remont daszków nad wejściami do budynku – 2 szt. 8) Remont płytki odbojowej – 1 kpl. 9) Remont wjazdu do garażu: 1 kpl. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji technicznej i STWIORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach