Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach

Gmina Domaniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-434 Domaniewice, Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46-830-17-60, , fax. 46 838-33-77
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Domaniewice
  Główna 2
  99-434 Domaniewice, woj. łódzkie
  tel. 46-830-17-60, , fax. 46 838-33-77
  REGON: 75014822000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domaniewice.bipst.pl, www.domaniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach”, zlokalizowanego przy ul. Głównej 9 w miejscowości Domaniewice, gmina Domaniewice, powiat łowicki, woj. łódzkie. 2. Zakres prac i czynności obejmuje m.in.: montaż zewnętrznego rusztowania rurowego wokół całego budynku, demontaż podokienników z blachy stalowej o wymiarach 245 x 20 cm, wymiana dwóch okien drewnianych w garażu i kotłowni o wymiarach 240 x 180 cm na okna trójdzielne z białych profili PCV szklone szybą podwójną niskoemisyjną o współczynniku Uc(max) ≤ 1,1 W/m2•K, demontaż stalowych krat okiennych w pomieszczeniach na pierwszym piętrze o wymiarach 240 x 180 cm, usunięcie z elewacji budynku stalowych liter istniejących napisów : ,,Ośrodek Zdrowia ‘’ i ,,Apteka”, rozbiórka obróbek blacharskich na ogniomurach, demontaż rynien i rur spustowych, demontaż istniejącej instalacji odgromowej na stropodachu i ścianach zewnętrznych budynku, oczyszczenie powierzchnią tynku zewnętrznego z kurzu, wykwitów i starej łuszczącej się farby za pomocą szczotek drucianych lub zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków czyszczących, naprawa i przetarcie uszkodzonych powierzchni zewnętrznego tynku cementowo-wapiennego, zamontowanie na ścianach w rurkach osłonowych pionowych zwodów instalacji odgromowej, wykonanie nowego oprzewodowania instalacji odgromowej na stropodachu, przyklejenie za pomocą zaprawy klejowej z dodatkowym mechanicznym mocowaniem kołkami rozporowymi warstwy styropianu gr. 12 cm na ścianach zewnętrzny i warstwy styropianu ekstradowanego gr. 10 cm na cokole budynku, przyklejenie za pomocą zaprawy klejowej warstwy styropianu gr. 3 cm na ościeżach okiennych i drzwiowych, zamontowanie podokienników z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym, zamontowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej na ogniomurach, uzupełnienie pasa podrynnowego z blachy stalowej powlekanej, zamontowanie nowych rynien spustowych z PCV, naprawa i uzupełnienie obróbek blacharskich balkonów i daszków nad wejściami, wykonanie na styropianie podwójnej warstwy z zaprawy klejowej i wtopioną siatką z włókna szklanego,wykonanie warstwy zaprawy klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego spodniej powierzchni balkonów i daszków nad wejściami, wykonanie warstwy podkładowej płynem gruntującym, wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego silikonowego w kolorze jasnym uzgodnionym z inwestorem, wykonanie warstwy cienkowarstwowego tynku mozaikowego na cokole budynku w kolorze brązowym, malowanie farbą silikonową w kolorze elewacji spodu balkonów i daszków nad wejściami do budynku, czyszczenie i malowanie dwustronne farbą olejną stalowych wrót do kotłowni, czyszczenie i malowanie dwustronne drewnianych wrót do garażu,czyszczenie i malowanie na olejno stalowych krat okiennych, czyszczenie i malowanie na olejno stalowych balustrad balkonowych, zamontowanie nowych rur spustowych z PCV, wykonanie na kominach ponad dachem cienkowarstwowego tynku z zaprawy klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego, pomalowanie tynku kominów i ogniomurów farbą silikonową w kolorze elewacji, przesmarowanie płynną folią hydroizolacyjną powierzchni czapek kominowych. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót z kosztorysem ofertowym, Załącznik Nr 12 do SIWZ - Dokumentacja techniczna. Załączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. 4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 5. Maksymalny okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 72 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie www.domaniewice.bipst.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040 z adnotacją: „wadium na termomodernizację ośrodka zdrowia”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy Domaniewice ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 26 września 2019 r. do godz. 10:00. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno w zamkniętej kopercie. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 11. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt 13.10 musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Zamawiającego, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z ustawą p.z.p., kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.zp., z przyczyn leżących po jego Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.zp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. 18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach