Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie wraz wykonaniem instalacji odgromowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 10 00 , fax. 46 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 10 00, fax. 46 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm.zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie wraz wykonaniem instalacji odgromowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 72 w Żyrardowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. Zakres robót obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie ściany szczytowej, - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, - ocieplenie stropodachu, - częściową wymianę stolarki otworowej z jej ujednoliceniem, - odtworzenie w styropianie gzymsów i glifów okiennych, - roboty towarzyszące i remontowe, związane z ociepleniem, - wykonanie instalacji odgromowej (według oddzielnego opracowania). Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 zł) Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 48 2030 0045 1110 0000 0254 7140. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował przepisy art. 45-46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach