Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II w Gminie Radomyśl Wielki

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6819121 , fax. 14 6819123
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radomyśl Wielki
  Rynek 32 32
  39-310 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie
  tel. 14 6819121, fax. 14 6819123
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomyslwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II w Gminie Radomyśl Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku gimnazjum publicznego im. Jana Pawła II w Gminie Radomyśl Wielki. 1. Zamówienie obejmuje: a) wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego im. JANA PAWŁA II w Gminie Radomyśl Wielki polegającej na: - wykonaniu docieplenia około 2 500 m2 ścian zewnętrznych (zgodnie z dostarczoną kolorystyką i odtworzeniem wizerunku patrona gimnazjum i napisów) z montażem 4 skrzynek na elewacji, ułożeniem tynku mozaikowego, demontaż i montaż orynnowania oraz odtworzeniem instalacji odgromowej; - wymiana około 490 m2 okien drewnianych na PCV, drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych na PCV w ilości 25 m2; - docieplenie 1360 m2 stropu. b) Przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w zakresie: - roboty demontażowe kotła, grzejników, rurociągów stalowych, kotła; - montaż instalacji C.O. i c.c.w.u. kotła, grzejników, zaworów termostatycznych, rurociągów; - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych (6 paneli); - dostawa i montaż urządzenia kogeneracyjnego wytwarzającego prąd i ciepło z gazu ziemnego; - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej; - montaż dwuściennego systemowego komina z urządzeniem zabezpieczającym z przystosowaniem do systemu grzewczego. c) Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ) oraz dokumentacji projektowej. 2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. 3. Wskazane w przedmiarze robót Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR wskazano w celu przykładowego opisu pozycji przedmiarowych. 4. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty - min. 60 m-cy 5. Wykonawca odtworzy wizerunek patrona gimnazjum oraz logo gimnazjum ściany szczytowej od ul. Klonowej. 6. Po zdemontowaniu grzejników, rur i uchwytów instalacji C.O. na ścianach wykonać reperację tynku i gładź gipsową 7. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i protokołów niezbędnych do włączenia zespołu prądotwórczego do istniejącej instalacji wraz z uzgodnieniami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 15.000 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radomyslwielki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach