Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 95-060 Brzeziny, ul. św. Anny 57
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. św. Anny 57
  95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
  REGON: 472260563
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbsbrzeziny.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:8.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 PLN,d) zdolności technicznej lub zawodowej:d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli:w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowalne i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 200 000 zł. netto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać w załączniku nr 6a do SWZ.UWAGA:W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.d.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kierowania robotami, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda (łącznie przez okres minimum 6 m-cy), których zakres obejmował roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z robotami termomodernizacyjnymi oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważnymi. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SWZ.8.2. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców.8.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.8.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z póź.zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.8.5. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy na budowie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.8.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach