Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków: wartowni Aresztu Śledczego w Opolu oraz pawilonów Oddziału Zewnętrznego w Turawie

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków: wartowni Aresztu Śledczego w Opolu oraz pawilonów Oddziału Zewnętrznego w Turawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków: pawilonów Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Spacerowa 14, 46-045 Turawa oraz budynku wartowni Aresztu Śledczego w Opolu ul. Sądowa 4, 45-033 Opole według wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wartość wadium wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Aresztu Śledczego w Opolu nr NBP O/Opole nr 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000. Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. „wadium na termomodernizację”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale; 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 6 do specyfikacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach