Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące części zamówienia: A. Szkoła Podstawowa w Białej I. Roboty budowlane, w tym: 1. Projektowane warstwy ścian poniżej gruntu, 2. Prace przygotowawcze poniżej gruntu, 3. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem w pasie cokołu, 4. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 5. Projektowane warstwy ścian w pasie cokołu, 6. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 7. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu, 8. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 9. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu, 10. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 11. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz ścian zewnętrznych ponad gruntem, 12. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 13. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz stropu w pasie przyściennym, 14. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej 15. Projektowane warstwy powierzchni ościeży, 16. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 17. Projektowane warstwy powierzchni ościeży, 18. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 19. Projektowane warstwy izolacji stropu, 20. Projektowane warstwy izolacji od wewnątrz stropu nad ostatnia kondygnacją, 21. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 22. Projektowane ocieplenie podłogi na gruncie, 23. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 24. Inne projektowane prace, 25. Utylizacja odpadów rozbiórkowych. II. Roboty sanitarne, w tym: 1. Demontaż starego i montaż nowego kotła co. III. Roboty elektryczne, w tym: 1. Przebicia, bruzdy i korytka, 2. Oświetlenie awaryjne, 3. Instalacja odgromowa i uziemiająca, 4. Pomiary i odbiory. IV. Przebudowa kotłowni, w tym: 1. Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni, 2. Instalacja kanalizacyjna, 3. Kotłownia, 4. Instalacja gazowa, 5. Roboty elektryczne V. Roboty pozostałe, w tym: 1. Badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania (w tym np.: Urząd Dozoru Technicznego). 2. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku konieczności dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. B. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym I. Roboty budowlane, w tym: 1. Projektowane warstwy ścian poniżej gruntu, 2. Prace przygotowawcze poniżej gruntu, 3. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem w pasie cokołu, 4. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 5. Projektowane warstwy ścian w pasie cokołu, 6. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 7. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu, 8. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 9. Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu, 10. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 11. Projektowane warstwy powierzchni ościeży, 12. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 13. Projektowane warstwy powierzchni ościeży, 14. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej, 15. Projektowane warstwy stropodachu wentylowanego (część parterowa), 16. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej (część parterowa), 17. Projektowane warstwy stropodachu wentylowanego (części wysokie), 18. Prace przygotowawcze i naprawcze przed montażem i po montażu zasadniczego elementu izolacji termicznej (części wysokie), 19. Wykonanie hydrofobizującej przepony poziomej ścian zewnętrznych, 20. Inne projektowane prace, 21. Utylizacja odpadów rozbiórkowych II. Roboty sanitarne, w tym: 1. Centrale wentylacyjne, 2. Wentylacja grawitacyjna, 3. Montaż kanałów wentylacyjnych, 4. Pokrywy rewizyjne, 5. Przepustnice, 6. Anemostaty, 7. Kratki, 8. Izolacje obudowy, 9. Czerpnie i wyrzutnie, 10. Odprowadzenie skroplin, 11. Zasilanie central wentylacyjnych, 12. Próby i odbiory. III. Instalacje elektryczne, w tym: 1. Rozdzielnice elektryczne, 2. WLZ, 3. Zasilanie wentylatorów i pomp, 4. Zasilanie central, 5. Instalacja odgromowa i uziemiająca, 6. Pomiary i odbiory. VI. Roboty pozostałe, w tym: 3. Badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania. 4. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku konieczności dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach