Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lipowa: Szkoły podstawowej w Lipowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”

Urząd Gminy w Lipowej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-324 Lipowa, Wiejska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. -, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Lipowej
  Wiejska 44
  34-324 Lipowa, woj. śląskie
  tel. -, , fax. -
  REGON: -
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.LIPOWA.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lipowa: Szkoły podstawowej w Lipowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lipowa tj.: szkoły podstawowej w Lipowej oraz zespołu szkolno-przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Zakres przedmiotu przewiduje wykonanie II (dwóch) zadań (części): ZADANIE NR 1: - termomodernizacja szkoły podstawowej w Lipowej - zakres prac obejmuje: - branżę budowlaną (prace demontażowe i przygotowawcze, docieplenie budynku, docieplenie stropów, instalacje odgromową, izolację ścian fundamentowych, stolarkę otworową). ZADANIE NR 2: - termomodernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Twardorzeczce wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - zakres prac obejmuje: - branżę budowlaną (prace demontażowe i przygotowawcze, docieplenie budynku, docieplenie stropów, instalacje odgromową, izolację ścian fundamentowych) - branżę sanitarną (roboty demontażowe, aparaty grzewcze, armatura odcinająca i regulacyjna, rurociągi i izolacje, drobne roboty budowlane, instalacja CO) - źródło ciepła (instalacja kotłów)- (roboty demontażowe, technologia kotłowni gazowej, rurociągi i izolacje, przewody spalinowe i instalacja wentylacji, wewnętrzną instalację, elementy instalacji wod-kan, kotłownie gazową, odbiory, oznakowania i zabezp. ppoż.) - branżę elektryczną –wymianę opraw (roboty instalacyjne elektryczne, demontaż, montaż opraw) - budowę instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji piorunochronnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i sposób ich wykonania stanowi: •Wykaz dokumentów – termomodernizacja budynku szkoły – Lipowa – załącznik nr 9 do SIWZ, •Wykaz dokumentów – termomodernizacja zespołu szklono – przedszkolnego w Twardorzeczce – załącznik nr 10 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a-c powyżej. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 lit. a-c dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 6 i 7. 11. Forma dokumentów: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale; 2) dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1) powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej; 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości; 6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 7) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Uwaga nr 5: (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach