Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 622 691 , fax. 023 663 13 40
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
  ul. Płocka 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 622 691, fax. 023 663 13 40
  REGON: 13037784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych w 5 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie Miasta Płońsk, montaż instalacji fotowoltaicznych w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych (wskazanych przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki w 1 indywidualnym budynku mieszkalnym (wskazanym przez Zamawiającego) na terenie miasta Płońsk, w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku. Zamówienie realizowane jest z podziałem na 3 części: Część 1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych. Część 2. Instalacja odnawialnych źródeł energii. Część 3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki. Załącznik nr 8a do SIWZ stanowi szczegółowy opis robót termomodernizacyjnych w 5 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk, Załącznik 8b do SIWZ to szczegółowy opis zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych w 2 lokalizacjach na terenie Miasta Płońsk, natomiast Załącznik nr 8c do SIWZ stanowi szczegółowy opis wykonania instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki (obmiar). Zamówienie realizowane będzie przy udziale pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości lokalizacji objętych zadaniem, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku, przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych, tj. mieszkańca miasta Płońsk, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji mieszkańca, bądź o zaistnieniu innej okoliczności, o której mowa powyżej. Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości wskazanych, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z obrębu gminy Miasto Płońsk. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać między innymi: 1) wykonanie robót termomodernizacyjnych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 3) montaż instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 4) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i doprowadzenia instalacji ciepłej wody do łazienki, zgodnie z załączonym obmiarem; 5) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i stanu izolacji obwodów elektrycznych i automatyki; 6) uruchomienie instalacji i udział w odbiorze technicznym; 7) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji; 8) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji; 9) zabezpieczenie asysty technicznej w postaci infolinii dla użytkownika instalacji w okresie gwarancyjnym; 10) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej instalacji zawierającej: a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną; b) prostą instrukcję obsługi instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; c) protokoły badań i sprawozdań z wynikiem pozytywnym – protokoły szczelności instalacji; d) wnioski wykonawcy o zatwierdzenie materiałów, urządzeń i armatury, które będą zabudowane w instalacjach - zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; e) deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia i materiały, certyfikaty z oznaczeniami CE; f) karty techniczne zamontowanych urządzeń; g) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; h) protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej instalacji; i) Protokół Instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora; j) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale mieszkańca. Dla każdej części zamówienia: 1) wszystkie materiały, urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne atesty, certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej; 2) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danej lokalizacji muszą być ze sobą kompatybilne i żeby nie zakłócały wzajemnego funkcjonowania; 3) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów: odbiorowych - protokół odbioru (częściowego i końcowego), protokół przekazania użytkownikowi instrukcji, protokół przeszkolenia użytkownika, Certyfikaty Instalacji i inne dokumenty mające wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji; 4) wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru, instrukcji obsługi itp.) - wzór ww. dokumentów wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach