Przetargi.pl
Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-390,00

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sztuczne zasilanie brzegu w Dziwnowie km 388,30-390,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sztuczne zasilanie brzegu morskiego polega na odbudowie optymalnego ukształtowania podbrzeża, plaży i wydmy poprzez uzupełnienie strat w materiale budującym brzeg morski spowodowanych erozyjnym oddziaływaniem morza. Materiał zasilający brzeg morski może być odkładany na wale wydmowym, plaży lub w podbrzeżu albo we wszystkich tych strefach jednocześnie. Brzeg morski zasilany będzie materiałem piaszczystym pobranym z określonego w niniejszym dokumencie obszaru dna morskiego. Materiał transportowany będzie do zasilanego odcinka brzegu morskiego, gdzie będzie odkładany w celu spłycenia podbrzeża, poszerzenia plaży i dobudowy wydmy. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wytycznych do sztucznego zasilania, które to dokumenty określą przewidywane rozwiązania projektowe dotyczące potrzeby zasilenia brzegu na danym odcinku. Opracowania o jakich mowa w poprzednim zdaniu posłużą wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu zalecane jest załączenie do oferty kopii polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż formie pieniężnej zalecane jest załączenie do oferty oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji). Zamawiający prosi o niezszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4”. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana; 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach