Przetargi.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GLIWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 44-152 Gliwice, ul. Lewkonii 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32/2378623
 • Data zamieszczenia: 2022-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GLIWICACH
  ul. Lewkonii 2
  44-152 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32/2378623
  REGON: 000721580
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku 6.1 do SWZ - dokumentacji: „Budowa boiska szkolnego oraz placu zabaw wraz terenamitowarzszacymi” opracownej przez RENSTUDIO ;- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględniw ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostaływyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztukąbudowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiającyoczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnychplacówkach oświatowych. W celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetychpostepowaniem Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbyciawizji lokalnej, , Zamawiajacy ustala termin wizji na dzień 24 i 27 maja 2022 o god.z 12.00.. Do ofertywymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załacznika nr 21 do SWZ. W przypadkubraku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp.W przypadku wykonawców wystepujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawcówuczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celuochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sąsiadujące pomieszczeniaprzed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względóworganizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidującyz funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producentanależy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznychi użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązaniaz zachowaniem, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanejfunkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkichewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającegoi projektanta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach