Przetargi.pl
SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW - SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Ã 10 DAWEK

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8833512, 8833552 , fax. 22 8833513, 8833552
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Al. Jerozolimskie 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8833512, 8833552, fax. 22 8833513, 8833552
  REGON: 10705939000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW - SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Ã 10 DAWEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SZCZEPIONKA BCG P/GRUŹLICY DO SZCZEPIENIA NOWORODKÓW - SZCZEP MOREAU INJ. LIMF. Ã 10 DAWEK Łączna wielkość zakupu: 5 000 ampułek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu ww. szczepionki (produktu leczniczego), jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach