Przetargi.pl
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY DLA DORD

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-512 Wrocław, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 774 67 70 , fax. 71 774 67 99
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Łagiewnicka 12
  50-512 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 774 67 70, fax. 71 774 67 99
  REGON: 93119136700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SYSTEM TELEINFORMATYCZNY DLA DORD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest system teleinformatyczny służący do pełnej obsługi procesu egzaminowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 1.1. Minimalne funkcje systemu: realizacja egzaminów teoretycznych, realizacja egzaminów praktycznych, obsługa interesanta, zarządzanie w DORD z elementami funkcjonalności do realizacji zadań z zakresu analiz i statystyk, obsługa języka polskiego, angielskiego i niemieckiego dla wybranych kategorii, obsługa języka migowego dla kategorii B, realizacja raportów i zestawień. 1.2. Niniejszy system musi spełniać warunki określone w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn.zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egza-minowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów doku-mentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojaz-dami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infra-struktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegają-cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu pań-stwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U z 2014 r. poz. 974), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.), ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016 r. s.1 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach