Przetargi.pl
Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 39 998 , fax. 22 620 34 44
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  ul. Marszałkowska 82
  00-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 39 998, fax. 22 620 34 44
  REGON: 14035658200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 i ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał niżej wymienione dokumenty: - w przypadku banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych lub instytucji kredytowych, posiada aktualne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych aktualne zezwolenia właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego oraz spełnia dodatkowe wymogi, określone w powołanej wyżej ustawie; - w przypadku krajowych instytucji płatniczych posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.), które obejmuje co najmniej możliwość świadczenia usługi przekazu pieniężnego oraz jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; - w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 z późn. zm.) oraz jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; - w przypadku biur usług płatniczych, małych instytucji płatniczych, krajowych instytucji płatniczych lub kas oszczędnościowo – kredytowych, od których nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na mocy obowiązujących przepisów prawa, posiada aktualny wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku; 4. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów - jeśli dotyczy; 5. oświadczenie dotyczące podwykonawców - jeśli dotyczy; 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach