Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE W ROKU 2015 USŁUG POLIGRAFICZNYCH - CZĘŚĆ 2

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, ul. Dworcowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8107629 , fax. 061 8107642
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  ul. Dworcowa 5 5
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8107629, fax. 061 8107642
  REGON: 63975848100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-szreniawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE W ROKU 2015 USŁUG POLIGRAFICZNYCH - CZĘŚĆ 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ŚWIADCZENIE W ROKU 2015 USŁUG POLIGRAFICZNYCH - część 2, w tym: SUKCESYWNE OPRACOWYWANIE, WYDRUK I DOSTAWA PRAC POLIGRAFICZNYCH, ODPOWIEDNIO DO AKTUALNYCH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE OD ZAWARCIA UMOWY DO GRUDNIA 2015r. Prawo opcji. Ponadto zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zmiany nakładu poszczególnych wydawnictw objętych zamówieniem (opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ) o max 20 %. W związku z powyższym zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 5 Pzp zastrzega sobie prawo opcji, iż zmiany w strukturze zamówienia kwalifikowanego w SIWZ jako prawo opcji wynikającej z konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilości o max 20% dowolnego z wydawnictw przy jednoczesnym odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości max o 20% innego z wydawnictw z zastrzeżeniem, że zmiany te (po ponownym przeliczeniu wynagrodzenia) nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia umownego. Uwarunkowaną >prawem opcji< część zamówienia uruchamia się jednorazowo lub sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji zamawiającego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum-szreniawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach