Przetargi.pl
Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH” jest usługa polegająca na odbiorze i wywozie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 transportem własnym Wykonawcy z terenu bazy ŁZUK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zgodnie z warunkami określonymi w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: FORMULARZ CENOWY stanowiący potwierdzenie zaproponowanej w formularzu ofertowym wartości oraz stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron - do złożenia na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach