Przetargi.pl
świadczenie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty

Urząd Gminy Kostomłoty ogłasza przetarg

 • Adres: 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 170 283 , fax. 071 3170283 w.28
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kostomłoty
  ul. Ślężna 2
  55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie
  tel. 713 170 283, fax. 071 3170283 w.28
  REGON: 53385400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kostomloty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksploatacji oświetlenia ulicznego. Zakres czynności w szczególności obejmuje: 1. Oględziny infrastruktury oświetleniowej. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej. 3. Wymiana niesprawnych źródeł światła. 4. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. 5. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii. 6. Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym, oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych. 7. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) 8. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych. 11. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. 12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych w czasie dokonywania zabiegów eksploatacyjnych. 13. Prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12. 14. Utrzymanie opraw w należytej czystości jedynie w czasie dokonywania zabiegów eksploatacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach