Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie stałej , bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia ( w tym posesji) i obiektów Prokuratury Apelacyjnej przy ul. Włókienniczej 32 , Sienkiewicza 67 i 69 w Białymstoku

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 65 27 605 , fax. 085 73 24 055
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku
  ul. Włókiennicza 32 32
  15-464 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 65 27 605, fax. 085 73 24 055
  REGON: 05023161100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie stałej , bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia ( w tym posesji) i obiektów Prokuratury Apelacyjnej przy ul. Włókienniczej 32 , Sienkiewicza 67 i 69 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym posesji) obiektów Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 32 , Sienkiewicza 67 i 69 w Białymstoku, która polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa budynku , działaniom zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz ze zdarzeń losowych jak również ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 2. Ochroną winny być objęte budynki: 2.1. przy ul. Włókienniczej32 - ochrona budynku i mienia budynku całodobowo w systemie zmianowym przez licencjonowanych pracowników ochrony minimum I stopnia 2.2. przy ul. Sienkiewicza 67i 69 - ochrona budynku i mienia budynku całodobowo w systemie zmianowym przez licencjonowanych pracowników minimum I stopnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.pa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach