Przetargi.pl
Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 777-46-58 , fax. 58 777-46-472
 • Data zamieszczenia: 2020-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 30
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 777-46-58, fax. 58 777-46-472
  REGON: 32189100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zamowienia@starogard-gd.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz czynności personelu sprzątającego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.starogard-gd.sr.gov.pl/category/zamowienia-publiczne/. 3. W przypadku wskazania w dokumentacji przetargowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią one realizację usług zgodnie z dokumentacją przetargową i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej, oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych( np. wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itp.), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 4. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania. 5. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 6. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych. a. usługi z zakresu sprzątania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych dotyczą: • pomieszczeń biurowych, • sal rozpraw, • archiwum, • klatek schodowych, • ciągów komunikacyjnych i wejść, • pomieszczeń sanitarnych, • pomieszczeń socjalnych, • pomieszczeń specjalnych, b. usługi z zakresu sprzątanie powierzchni zewnętrznych : • Sprzątanie schodów zewnętrznych, • zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych, • zamiatanie i odśnieżanie chodników, • zamiatanie i odśnieżanie parkingu, • posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi (w zimie). • usługa nie obejmuje pielęgnacji terenów zielonych, • Powierzchnie zewnętrzne (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi) w okresie zimowym powinny być „przejezdne” i „przechodnie” w godzinach pracy sądu oraz co najmniej 1 godzinę przed jego otwarciem oraz 1 godzinę po jego zamknięciu. 2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywać czynności powszechnie przyjęte dla tego typu usług, zapewniając czystość, higienę i estetykę w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, w pomieszczeniach sanitariatów, w pomieszczeniach socjalnych, w pomieszczeniach specjalnych, archiwach. 3. Wykonawca zapewni serwis dzienny 1 x 1 godzina, w zakresie serwisu dezynfekcja sal rozpraw i innych miejsc dostępnych dla interesantów. Świadczenie usług serwisu dziennego rozumiane jest jako wykonywanie czynności w zakresie dezynfekcji sal rozpraw i innych miejsc dostępnych dla interesantów, a także dezynfekcja elementów wyposażenia w tym klamek, włączników, powierzchni mebli, klawiatur. Serwis dzienny odbywać się będzie w trakcie godzin urzędowania dla każdej lokalizacji zostanie wyznaczona odrębna godzina rozpoczęcia serwisu dziennego w przedziale godzin tj. 10.00- 14.00. Wskazane godziny mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ogólna powierzchnia przeznaczona do sprzątania wynosi 2.648,21 m2, w tym: L.p Wyszczególnienie Pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe w m² w tym WC ( ilość pomieszczeń) I Pomieszczenia w Starogardzie Gdańskim – Budynki nr 30, przy ul. Kościuszki 1. Powierzchnia wewnętrzna netto 1783,10 5 II Pomieszczenia w Starogardzie Gdańskim – Budynek nr 13, przy ul. Kościuszki 2. Powierzchnia wewnętrzna netto 865,11 6 5. Powierzchnia ogółem 2.648,21 11 Rozliczenie powierzchni ze względu na rodzaj pokrycia: Wyszczególnienie Powierzchnia w m2 Wykładzina dywanowa Panele Parkiet Płytka ceramiczna Parkiet Wykładzina PCV Inne pow. ruchu Łącznie dla lokalizacji ul. Kościuszki 30 77,20 78,35 112,20 242,80 342,30 382,90 89,75 1325,50 ul. Kościuszki 13 251,10 --- 272,56 59,90 --- --- 258,85 842,41 Razem 328,30 78,35 384,76 302,70 342,30 382,90 348,60 2167,91 Wyszczególnienie piwnic*(korytarze, archiwa**, kotłownie, pomieszczenia gospodarcze) Powierzchnia w m2 Rodzaj pokrycia powierzchni (wylewka betonowa, kamień, granit) ul. Kościuszki 30 457,60 ul. Kościuszki 13 22,7 Razem 480,30 * sprzątanie piwnic polega na przecieraniu podłóg na mokro trzy razy w roku tj. w miesiącu marcu, lipcu i listopadzie ** powierzchnie pomieszczeń archiwów powinny być dezynfekowane 1 raz w miesiącu w tym powierzchnia posadzek pokryta parkietem wynosi 112,20 m2: Budynek Sądu Rejonowego ul. Kościuszki 30 Lp. Wyszczególnienie Pomieszczenia w m² 1 Parter 98 m2 2 II piętro 14,20 m2 Razem 112,20 m2 Budynek Sądu Rejonowego ul. Kościuszki 13 Wydział Ksiąg Wieczystych Lp. Wyszczególnienie Pomieszczenia w m² 1 Pomieszczenie obsługi interesantów 7,79 2 Korytarz 26,28 3 Schody wewnętrzne 9,68 4 Schody parter 5,40 5 Korytarz poczekalnia I piętro 36,16 6 Korytarz poczekalnia II piętro 22,58 7 Schody 4,41 8 Sala sądowa II piętro 36,90 9 Sala sądowa II piętro 36,90 10 Sala sądowa II piętro 20,40 11 Sala sądowa II Piętro 20,70 12 Korytarz 45,36 Razem 272,56m2 Pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki 30 posiadają wysokość 3,90 m, natomiast w budynku przy ul. Kościuszki 13 posiadają wysokość 3,20m. Mycie wskazanych przez Zamawiającego okien (stolarka PCV i drewniana) w ilości sztuk 143, w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 30 i Kościuszki 13. Wymagane mycie okien obustronne. W części okien wymagana usługa alpinistyczna. Zestawienie ilościowe i powierzchniowe okien- budynek Sądu Rejonowego ul. Kościuszki 30 lp SR ul. Kościuszki 30 Szt. m2 1 Parter 25 63,38 2 I Piętro 21 72,66 3 II Piętro 17 44,19 4 Korytarze 15 47,38 Razem 78 227,61 Zestawienie ilościowe i powierzchniowe okien- budynek Sądu Rejonowego ul. Kościuszki 13 lp SR ul. Kościuszki 13 Szt. m2 1 Wydział Ksiąg Wieczystych parter 21 20,70 2 Wydział Cywilny Wydział Pracy I piętro 26 39,30 3 Sale rozpraw II piętro 15 21,00 4 Korytarz 3 9,60 Razem 65 90,60 Pomieszczeniami o ograniczonym dostępie: • serwerownie • kasa • archiwa • magazyny • Kancelaria Tajna • warsztat konserwatora Zestawienie ilości lamp: W budynku ul. Kościuszki 13 = 24 szt., W budynku ul. Kościuszki 30= 183 szt. + 18 kinkietów Razem = 225 szt. Wykonanie usługi winno odbyć się w sposób bezpieczny dla pracownika i przepisami bhp. Zestawienie powierzchni - Teren zewnętrzny dotyczy budynku sądu przy ul. Kościuszki 30: • Chodnik wzdłuż posesji 50m² • Utwardzenie wraz z parkingiem 130 m² o powierzchni całkowitej 180 m². II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia sprzątania 1/ czynności wykonywane jako praca ciągła raz dziennie: a/ zamiatanie, odkurzanie podłóg w pomieszczeniach, sprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi), b/ usuwanie śmieci to znaczy, między innymi opróżnianie koszy, niszczarek, c/ ścieranie kurzu z krzeseł, biurek, szaf i innych mebli znajdujących się w pomieszczeniach, d/ odkurzanie ręczne drzwi, parapetów okiennych, listew ozdobnych, e/ usuwanie kurzu i zmywanie przeznaczonym do tego celu środkiem czyszczącym (o stężeniu substancji aktywnych zgodnych z zaleceniami producenta oraz właściwymi normami), urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach tj. telefonów, komputerów (komputerów z wyłączeniem klawiatury), f/ mechaniczne usuwanie (za pomocą odkurzacza) kurzu z mebli tapicerskich, podłóg, wykładzin podłogowych i dywanów, zamiatanie korytarza oraz każdorazowe umycie podłóg na mokro przy użyciu właściwych dla danej powierzchni środków chemicznych (o stężeniu substancji aktywnych zgodnych z zaleceniami producenta oraz właściwymi normami), g/ przecieranie na wilgotno ścian wyłożonych płytkami, lamperii w pomieszczeniach sanitarnych, umywalniach, oraz codzienne mycie urządzeń sanitarnych, h/ uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach i niszczarkach. i/ serwis dzienny 1 x 1 godzina, w zakresie serwisu dezynfekcja sal rozpraw i innych miejsc dostępnych dla interesantów. Świadczenie usług serwisu dziennego rozumiane jest wykonywanie czynności w zakresie dezynfekcji sal rozpraw i innych miejsc dostępnych dla interesantów, a także dezynfekcja elementów wyposażenia w tym klamek, włączników, powierzchni mebli, klawiatur. Serwis dzienny odbywać się będzie w trakcie godzin urzędowania dla każdej lokalizacji zostanie wyznaczona odrębna godzina rozpoczęcia serwisu dziennego w przedziale godzin tj. 10.00- 14.00. Wskazane godziny mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2/ czynności wykonywane okresowo: a/ według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co siedem dni: - mycie z użyciem właściwych środków chemicznych podłóg, pokrytych wykładzinami zmywalnymi, płytkami ceramicznymi, parkietem lub innymi materiałami; - dezynfekowanie za pomocą specjalnych środków muszli i umywalek w sanitariatach; - mycie ścian pokrytych płytkami glazurowanymi w sanitariatach; - zmycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem powierzchni mebli oraz zewnętrznych stron drzwi; - usuwanie pajęczyn. b/ według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co czternaście dni: - zmywanie parapetów, drzwi i lamperii. c/ według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc: - dezynfekowanie za pomocą specjalnych środków powierzchni pomieszczeń archiwów zakładowych; d/ według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku: - mycie okien; - mycie lamp; - pranie firan (ilość 9 okien). e/ według potrzeb, jednak nie rzadziej jak jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem: - pranie wykładzin dywanowych - polimeryzacja podłóg ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń, w których podłogi są wykończone powierzchniami wymagającymi powyższych czynności w celu utrzymania wysokich walorów estetycznych jak i właściwej ich konserwacji; f/ sprzątanie archiwów przecieranie podłóg na mokro raz na kwartał oraz powierzchnie podłóg pomieszczeń archiwów powinny, być dezynfekowane 1 raz w miesiącu. g/utrzymywanie czystości terenów na zewnątrz budynku: utrzymanie czystości terenów zewnętrznych poprzez zamiatanie, usuwanie śmieci, a także odśnieżanie i posypywanie piaskiem, solą oraz środkami antypoślizgowymi w okresie zimowym, w tym: 1. zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych, 2. zamiatanie i odśnieżanie podjazdu dla niepełnosprawnych, 3. zamiatanie i odśnieżanie chodników, 4. zamiatanie i odśnieżanie parkingu przed wejściem do Sądu, 5. posypywanie piaskiem, solą i środkami antypoślizgowymi schodów wejściowych i chodników (piasek, sól i środki antypoślizgowe Wykonawca powinien wliczyć w koszty usługi), Powierzchnie zewnętrzne (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi) w okresie zimowym powinny być „przejezdne” i „przechodnie” w godzinach pracy sądu oraz co najmniej 1 godzinę przed jego otwarciem oraz 1 godzinę po jego zamknięciu. III. Wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga wykonywania usługi w dni robocze w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 30 – w godzinach 12.00 – 18.00. Natomiast w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 13 – w godzinach 12.00 – 15.30 w poniedziałki od 12.00 do 18.00. W pomieszczeniach o ograniczonym dostępie, gdzie usługa kompleksowego sprzątania musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia, w godzinach pracy instytucji, tj. od 13.00 do 15.00. Zamawiający dopuszcza możliwość indywidualnego uzgodnienia w formie pisemnej godziny rozpoczęcia świadczenia pracy przez Wykonawcę, bezpośrednio z osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie odpowiedzialna za kierowanie osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotu zamówienia sprawowała stały, osobisty nadzór nad pracownikami bezpośrednio wykonującymi usługę, kontrolując na bieżąco dyscyplinę i jakość pracy wykonywanej przez pracowników. 3. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby nie posiadające trudności w wykonywaniu czynności objętych zakresem zamówienia, uprawnione do pracy na wysokości – wskazane w wykazie osób sporządzonym zgodnie z przekazywanym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 4. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, listy pracowników wyznaczonych do wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości wymienionych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą cenową, z podziałem na każdy z obiektów objętych zamówieniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków nieutrzymania czystości w terminie do końca dnia od chwili telefonicznego powiadomienia. W sytuacji, gdy powiadomienie zostanie przekazane do Wykonawcy w godzinach nie pozwalających na usunięcie nieprawidłowości w dniu zgłoszenia, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na wykonanie prac w kolejnym dniu roboczym. 6. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiektach Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w godzinach pracy instytucji, w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonywania. 7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym zakresem przedmiotowego zamówienia, należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników wyznaczonych do wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości z organizacją obiektów sądowych oraz instrukcją czyszczenia poszczególnych powierzchni w obiekcie. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy pracowników Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z realizowanej umowy przedmiotowego zamówienia, lub zagraża bezpieczeństwu jednostki. 9. Pracownicy Wykonawcy muszą być zobowiązani do: a. zachowania tajemnicy mającej wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego i prowadzonych przez niego spraw urzędowych, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu; b. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 12. Wykonawca, który w formularzu ofertowym zadeklaruje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie powyżej 30% jest zobowiązany do jego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy. IV. Obowiązki Wykonawcy 1. Zapewnienie kadry wykonawczej, przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy; 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 3. wyposażenie pracownika, na własny koszt w ubiór służbowy, 4. świadczenie usług objętych zakresem umowy z należytą starannością przez pracowników Wykonawcy, 5. zapewnienie środków higienicznych, dezynfekujących, zapachowych i czystościowych do: a) toalet (m.in. płynu do dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarnych o pojemności 250 ml ,kostek WC dezynfekcyjno-zapachowych, odświeżaczy powietrza, papieru toaletowego (biały dwuwarstwowy), ręczników papierowych (biały składany ZZ, dwuwarstwowy), mydła w płynie. Wymagania w zakresie środków eksploatacyjnych: • płyn do dezynfekcji rąk 250 ml z certyfikatami i atestami o dopuszczeniu przez GIS • płyn do dezynfekcji powierzchni z certyfikatem jakości i dopuszczeniu przez GIS • papier toaletowy biły, dwuwarstwowy, 140 m, • ręcznik papierowy biały składany ZZ, biały dwuwarstwowy, • mydło w płynie do dozowników zapachowe z lanoliną, • mydło w płynie (butelka z pompką) 250 ml zapachowe z lanoliną, do pomieszczeń sanitarnych gdzie nie są zainstalowane dozowniki do mydła, • odświeżacz powietrza zapachowy w sprayu, • kostki zapachowe do wc, • wkłady zapachowe do odświeżaczy powietrza b) pomieszczeń socjalnych (płynu do mycia naczyń, zmywaków kuchennych i ścierek do zmywania) oraz c) innych środków czystościowych i konserwujących do każdego rodzaju powierzchni wymienionej w niniejszej dokumentacji tj. mebli, stolarki drzwiowej, podłóg oraz posadzek, glazury, jak również sprzętu i urządzeń utrzymania czystości niezbędnych do prawidłowego wykonywania usługi. Dostarczone przez Wykonawcę środki muszą być skuteczne w stosowaniu, powszechnie dostępne i używane na rynku, bezpieczne zarówno dla człowieka, środowiska naturalnego jaki i dla każdej zmywalnej powierzchni. Muszą być rozkładalne, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco -myjące. 6. minimalizowanie zmian personalnych pracowników, a w przypadku konieczności zmiany o jej fakcie zawiadomienie na piśmie Zamawiającego, 7. w trakcie trwania umowy, posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej na prowadzoną działalność, oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w treści polisy ubezpieczeniowej, 8. Od Wykonawców oczekuje się, że w przypadku wygrania Wykonawca zobowiąże się do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób nie karanych sądownie i przeciw którym nie toczy się postępowanie karne, o pozytywnej opinii. 9. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami sanitarnymi tak, aby użyte w celach czyszczących substancje i preparaty nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska, tzn. w szczególności odpowiadały wymogom ustawy z dnia 25.02.2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 ze zm). 10. Zamawiający w ramach umowy udostępni Wykonawcy pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystości. Koszty energii elektrycznej i wody, zużytych w ilościach potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi Zamawiający pokryje z własnych środków finansowych i kosztami tymi nie będzie obciążał Wykonawcy. V. Obowiązki pracownika firmy sprzątającej 1.przychodzić do pracy w stanie zdrowia umożliwiającym jej wykonanie, 2.przestrzegać przepisów bhp, ppoż. obowiązujących w siedzibie Zamawiającego oraz innych ewentualnych zaleceń, z którymi zostanie zapoznany, 3.do zamknięcia pomieszczeń jednostki po zakończonej pracy oraz sprawowania szczególnego nadzoru nad powierzonym mieniem (klucze) 4.zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące obiektu, gdzie będzie wykonywana usługa oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego 5. Pracownikowi firmy sprzątającej kategorycznie zabrania się: • spożywania alkoholu w czasie wykonywania obowiązków, • przystępowania do pracy pod wpływem alkoholu,- korzystania ze stacji telefonicznych znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, oprócz koniecznych rozmów w razie zagrożenia. VI. Informacje dodatkowe: 1. ilość pracowników: 108, 2. ilość koszy na śmieci: 70 szt. – pojemność worka 35 litrów, 3. ilość niszczarek: 20 szt. – pojemność worka 120 litrów, 37 szt. – pojemność worka 22 litry 4. pojemniki na mydło i papier : • plastikowy dozownik mydła w płynie typu MERIDA • plastikowy pojemnik na papier toaletowy duże rolki MERIDA • plastikowy pojemnik na ręczniki typu ZZ MERIDA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5 000,00 PLN 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGK nr: 92 1130 1017 0021 1001 0490 0004 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia oraz numer Zadania z dopiskiem „WADIUM”), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 3. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach