Przetargi.pl
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i jednostek pływających Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z podziałem na części

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU
  ul. Kazimierza Górskiego 1
  80-336 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000327876
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://awf.gdansk.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i jednostek pływających Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym: 1) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 2) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia;2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia.Część 2: Ubezpieczenie jednostek pływających, w tym: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Armatora,2. Ubezpieczenie casco jednostek pływających,3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załóg jednostek pływających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach