Przetargi.pl
Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43300 Bielsko - Biała, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 816 43 70 , fax. 33 816 44 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
  ul. Wyzwolenia 18
  43300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
  tel. 33 816 43 70, fax. 33 816 44 01
  REGON: 24286529600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowo (7 dni w tygodniu, 24h/dobę) usługi: transportu sanitarnego pacjentów obejmującego transport międzyszpitalny (na badania, konsultacje), transport pomiędzy obiektami Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania chorego na zlecenie lekarzy zatrudnionych u Zamawiającego, transport krwi, preparatów krwiopochodnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, bądź z Oddziału w Bielsku - Białej, transport między Oddziałami BCO - SM, transport materiału biologicznego do wskazanego laboratorium oraz odbiór wyników badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do siwz; 2) Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy ( dla wybranego zadania) – zał. nr 4 do siwz; 3) Wypełnione oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 4) Podpisany załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy ofert składanych na zadanie nr 3; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w sekcji III 4) pkt 2) a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 6) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w sekcji III 1.3 polegają na zdolnościach innych podmiotów. 7) Oświadczenie potwierdzające, że środki transportu sanitarnego zaoferowane przez Wykonawcę spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane; 8) Oświadczenie potwierdzające, że środki transportu sanitarnego zaoferowane przez Wykonawcę odpowiadają warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późń. zm.); 9) Oświadczenie potwierdzające, że obsada karetki posiada skład i niezbędne kwalifikacje określone w ustawie z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1868 z późń. zm.), spełnia warunki zdrowotne potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych posiada szczepienia ochronne w kierunku wirusowego zapalenia;wątroby, stosuje zasady profilaktyki zakażeń HIV i WZW oraz przestrzega reżimów sanitarnych stosowanych w przypadku występowania choroby zakaźnej. - dotyczy ofert składanych na zadanie nr 1 i 2; 10) Oświadczenie potwierdzające, że w dniu podpisania umowy środki transportu sanitarnego zaoferowane przez Wykonawcę będą wyposażone w sygnalizację świetlno – dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym. 11) Oświadczenie potwierdzające, że prowadzona będzie dokumentacja stosownie do obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów NFZ oraz o poddaniu się kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późń. zm.), o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zakresie wynikającym z umowy z NFZ. - dotyczy ofert składanych na zadanie nr 1 i 2, 12) Oświadczenie potwierdzające, że środki transportu sanitarnego zaoferowane przez Wykonawcę oznakowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadają pakiet ubezpieczeń OC, NNW obowiązujące dla tego typu pojazdów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach